SpVL

Spolok veterinárnych lekárov je občianske združenie podľa zákona č. 83 / 1990 Zb. o združovaní občanov.
Združenie nesie názov Spolok veterinárnych lekárov (SpVL)
Spolok veterinárnych lekárov je právnická osoba.

Cieľom a predmetom činnosti SpVL je:

 • a) Informovať odbornú verejnosť o činnosti a práci veterinárnych lekárov , zabezpečovať ďalšie vzdelávanie v oblasti práva a všeobecne záväzných právnych predpisov v spolupráci s Komorou veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, Univerzitou veterinárskeho lekárstva v Košiciach a Štátnou veterinárnou a potravinovou správou Slovenskej republiky a inými organizáciami.
 • b) Poradenská činnosť pre veterinárnych lekárov.
 • c) Aktívne pracovať v príprave legislatívnych právnych noriem.
 • d) Nadväzovať kontakty a spolupracovať so zahraničnými národnými spolkami a asociáciami podobného zamerania a veterinárnymi komorami.
 • e) Zabezpečiť informovanosť členov SpVL v intervaloch a formou rozhodnutých radou SpVL.
 • f) Minimálne 1x ročne usporadúvať valné spolkové zhromaždenie SpVL.
 • g) Lobovanie pre veterinárnych lekárov.
 • h) Zabezpečenie a sprostredkovanie právneho poradenstva a právnej pomoci veterinárnym lekárom pri sporoch s organizáciami.
 • i) Spolupracovať s ostatnými oficiálnymi stavovskými organizáciami, s ostatnými združeniami veterinárnych lekárov na území Európskeho spoločenstva.

Riadnym členom SpVL sa môže stať každý veterinárny lekár s trvalým bydliskom na území Slovenskej republiky a obyvateľ štátu Európskeho spoločenstva.

Orgány SpVL

 • 1. Valné spolkové zhromaždenie
 • 2. Rada spolku
 • 3. Predseda rady
 • 4. Kontrolór